Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter lever opp til sitt samfunnsansvar ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av seg selv og sine leverandører, samarbeidspartnere og  forretningsforbindelser. Åpenhetsloven er basert på FNs Global Compact som omhandler ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Global Compact har to hovedmålsetninger: 1) Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter verden over, og 2) Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om bærekraftig utvikling.

Årsrapport
Hvert år i juni måned legger vi frem en statusrapport som beskriver hvordan vi har jobbet med åpenhetsloven og hvilke funn som er gjort siden siste rapport.

Se link: Årsrapport 2023

Retningslinjer for etisk handel

Vi jobber for å fremme gode arbeids – og miljøformål internt og i våre verdikjeder. Det skal vi gjøre i samarbeid med våre fagforeninger/ansatte, leverandører og samarbeidspartnere.
For å tydeliggjøre dette har vi utarbeidet etiske retningslinjer. Glomma Papp AS er bundet av hovedavtalen mellom NHO og LO.

Prinsipper

Våre leverandører skal sørge for at varer og tjenester er produsert i overensstemmelse med retningslinjene, dette skal også følges hos eventuelle underleverandører.
Dersom Glomma Papp ønsker en dokumentasjon om at retningslinjene blir etterfulgt, må leverandører og evt underleverandører legge frem dokumentasjon.

Retningslinjer

Glomma Papp vil kontinuerlig arbeide for å forbedre egen praksis og policy, slik at all vår handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakers rettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Våre retningslinjer er basert på FN og ILO (internasjonal arbeidsorganisasjon) konvensjoner og angir et minimum og ikke maksimumsstandarder. Tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, brutal behandling etc. skal selvfølgelig ikke forekomme. Arbeidskontrakter skal være på et språk som de ansatte forstår. Det skal tillates fagforeninger i bedriftene og leverandørkjeden bør verdsette samarbeid mellom partene i arbeidslivet. HMS – skal og må være i hovedfokus, minimering og optimalisering av utslipp og ressursbruk skal kontinuerlig forbedres.
Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge grunnlaget for marginaliserte befolkningsgrupper. Lønn og arbeidstid skal være i henhold til avtalefestet bransjestandarder i respektive land. Korrupsjon og alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som å oppnå fordeler privat eller bedriftsmessig.

Dokumentet skal benyttes og danne grunnlag for utvelgelser av leverandører og samarbeidspartere. Ansvarlig for at våre retningslinjer blir fulgt er de som foretar innkjøp av varer og tjenester. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde. Det overordnede ansvar for etisk handel ligger hos adm.direktør.