Policyer, sertifikater og erklæringer

Gjennom vårt arbeid for kontinuerlig forbedring har vi funnet frem noen policyer med høye standarder og krav vi mener er essensielle for oss. Vi krever at alle som har et engasjement hos oss; det vil si er ansatt, leverer råmaterialer eller utfører tjenester for oss, skal som minimum leve opp til innholdet beskrevet i policyene. Vi har store forventninger til oss selv og alle våre leverandører.

Uten forventninger utvikler vi oss ikke!

Her er et utdrag av våre policys:
Code of Conduct – Glomma Papp
Code of Conduct – Leverandører
Innkjøps-policy
HMS-policy
Menneskerettighets-policy
Miljø-policy
Avfallshåndtering-policy
Policy for utvinning av mineraler og konfliktmineraler
Policy mot bestikkelse og korrupsjon
Åpenhets-policy
ISO 9001 sertifikat
FSC® sertifikat
REACH erklæring
Mineral-olje erklæring

Samarbeidspartnere,
godkjenninger og sertifiseringer

Glomma Papp var en av initiativtakerne til smartPACK, forløperen til Circular Packaging
Cluster (CPC). CPC driver aktivt samarbeid i en sirkulær verdikjede for emballasje og
emballering i Norge og har medlemmer fra hele verdikjeden.

Formålet med Fiberfokus er å bidra til kunnskapsutveksling og kompetanseheving
om fiberemballasje for derigjennom å fremme faktabasert budskap om dens positive
betydning i en sirkulær økonomi.

Norsk Resy bidrar til at et balansert innsamlings- og gjenvinningssystem
opprettholdes. Ordningen finansieres gjennom et miljøvederlag på all ny
brun papiremballasje som brukes i Norge.

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene
for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Glomma Papp er sertifisert i henhold til ISO 9001. Det er en standard som sikrer
god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

FSC® er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en
ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt. Glomma Papp er FSC®-godkjent
og har godkjente leverandører.

Glomma Papp har Normpack-godkjente kvaliteter og kan tilby emballasje
som er godkjent for direktekontakt med mat.

Klimapartnere er et viktig partnerskap for grønn næringsutvikling og er en
samarbeidspartner for utarbeidelse og kvalitetsikring av Glomma Papp sitt
klimaregnskap.

iso.org, circularpackagingcluster.no, fiberfokus.no, grontpunkt.no, fsc.org®, ri.se, resy.no, klimapartnere.no