Bærekraftig skogbruk

Hva er bærekraftig skogbruk?

Bærekraftig skogbruk refererer til forvaltningen av skoger på en måte som balanserer behovene til miljøet, samfunnet og økonomien. Det innebærer bruk av praksiser som opprettholder skogens helse og produktivitet på lang sikt, samtidig som skogøkosystemet forblir intakt, og dens biologiske mangfold bevares.

Bærekraftige skogbruks-praksiser innebærer vanligvis nøye planlegging, overvåkning og tilpasningsdyktig ledelse for å oppnå ønskede resultater. Disse praksisene kan inkludere selektiv hogst av trær for å opprettholde en sunn skogstruktur, begrense bruken av skadelige kjemikalier, fremme naturlig fornyelse av trær og beskytte leveområdene til dyrelivet.

Se mer om det her: Fra stamme til topp – Hele treet blir brukt  (Kilde: Billerud)

Målet med bærekraftig skogbruk er å imøtekomme dagens behov i samfunnet for skogprodukter samtidig som man bevarer muligheten for fremtidige generasjoner til å møte sine egne behov. Dette krever en langsiktig tilnærming til skogforvaltning som tar hensyn til økologiske, sosiale og økonomiske konsekvenser av skogbruk, samt potensielle konsekvenser av klimaendringer og
andre globale miljøutfordringer.

Skogens opprinnelse

Bærekraftig skogforvaltning sikrer at ulike aspekter av bærekraft blir tatt i betraktning når man bruker skogen, og at bruken av skogen ikke overstiger veksthastigheten til skogen. Dette er viktig for å sikre at skogen kan opprettholde sin naturlige tilstand og gi økonomisk og miljømessig bærekraftig nytte på lang sikt.

Skoger dekker en stor del av Nordens landarealer, og økningen av volumet av trevirke i Nordens skoger kommer etter innførselen av restriktive reguleringer som skulle ivareta skogene. Videre skyldes dette blant annet skogforvaltningspraksiser som sikrer at skogen brukes på en måte som ikke skader dens vekst og utvikling på lang sikt. Dette bidrar også til å sikre at skogen kan gi ulike produkter og tjenester til samfunnet, som for eksempel tømmer, papir og andre skogbaserte produkter, samtidig som det bidrar til å opprettholde et viktig økosystem.

Se mer her: Skogbruk for en bærekraftig fremtid (Kilde: Billerud)

Skogen spiller en viktig rolle i arbeidet med å redusere karbondioksidutslippene. Trærne fungerer som naturlige «karbonfangere» ved å absorbere og binde karbondioksid fra luften mens de vokser. Dette gjør skogen til en verdifull ressurs i kampen mot klimaendringene.

Når trærne er modne, høstes de og brukes til å lage produkter og brensel som kan erstatte fossile ressurser og dermed bidra til å redusere avhengigheten av disse. Samtidig plantes det nye trær på stedet der de gamle ble høstet, slik at skogen kan fortsette å fungere som et karbonlager og en bærekraftig ressurs for fremtidige generasjoner.

Alt i alt er skogen en verdifull ressurs som spiller en viktig rolle i å opprettholde et sunt og bærekraftig miljø.

Regenerativ skog

Skogen spiller en viktig rolle i å redusere bruk av fossile brensler og dermed også redusere karbonutslippene. Skogen fungerer som en karbon-lagringsenhet ved å binde karbondioksid mens den vokser. I tillegg til dette, kan trevirke brukes som et alternativ til materialer som har en høyere klimapåvirkning, for eksempel betong og stål. Tømmeret holder i tillegg på karbondioksidene som er lagret gjennom vekstsyklusen.

Men skogens bidrag til klimaendringer slutter ikke der, for den gir også råvarer som kan brukes til papirforpakninger som erstatter emballasjematerialer med høyere utslipp, som plast og  aluminium. Dette kalles substitusjonseffekten, der fornybare råvarer brukes i stedet for begrensede ressurser.

Det er viktig å merke seg at råvaren til papirforpakninger må komme fra skog som stadig øker tilgangen, og avvirkningen må ikke bygge på avskoging og minskende skogressurser. I de nordiske landene vokser skogen raskere enn den avvirkes, og når et tre blir avvirket, utnytter man hele treet fra stammen til kronen. Omtrent en tredjedel av treet blir tømmer som erstatter materialer med høyere klimapåvirkning, mens en annen tredjedel blir papir som spiller en viktig rolle i substitusjonseffekten.

Produksjonen av både tømmer og papir gir også opphav til biprodukter som bark, flis og grener, som kan brukes til bioenergi som erstatter fossile brensler. Omtrent 40% av treet blir til bioenergi på denne måten. Dermed utnyttes alle deler av et avvirket tre, og bidrar til overgangen til et samfunn uten fossile brensler. Samlet sett er skogen en viktig ressurs for å redusere karbonutslippene og bidra til en bærekraftig utvikling.

I Norge alene er det en tilvekst av skog på ca. 23 millioner kubikkmeter (m³) i 2000 mens den årlige hugstmengden av brenneved og industrivirke ligger på ca. 9-11 millioner m³ (kilde: snl.no).

Resirkulering av trefibre

Resirkulering reduserer styrken til en fiber på grunn av flere faktorer.

Selv om resirkulering kan være en effektiv måte å redusere avfall og bevare ressurser på, er det viktig å vurdere den potensielle innvirkningen på styrken og kvaliteten til fibrene som resirkuleres.
Tre-fibre kan gjenvinnes gjennom en prosess som kalles mekanisk pulping. Denne prosessen innebærer å bryte ned tre til små biter eller fibre, deretter fjerne urenheter som lim og blekk, og til slutt gjøre fibrene om til en masse som kan brukes til å lage nye papirprodukter.

Utfordringen med å gjenvinne tre-fibre er at fibrene blir kortere og svakere hver gang de gjenvinnes. Dette begrenser antall ganger fibrene kan gjenvinnes, og til slutt blir de for korte til å brukes i produksjonen av nye papirprodukter. Prosessen med gjenvinning involverer kutting, sliping og prosessering av fibrene til mindre biter. Dette forårsaker fysisk skade på fibrene og svekker dem.

For å håndtere denne utfordringen bruker noen papirfabrikker en kombinasjon av nye og gjenvunne tre-fibre for å lage produktene sine. Dette bidrar til å opprettholde styrken og kvaliteten på papiret samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen av produksjonsprosessen. Imidlertid har de gjenvunne fibrene ikke samme styrke som de nye fibrene, noe som kan påvirke den totale styrken til det endelige produktet.

En annen utfordring med å gjenvinne tre-fibre er tilstedeværelsen av forurensninger som plast, metaller og andre materialer som kan forstyrre gjenvinningsprosessen. For å sikre renheten til de gjenvunne fibrene, er det viktig å sortere og rense materialene ordentlig før de blir behandlet for gjenvinning. Under gjenvinningsprosessen blir fibrene eksponert for kjemikalier, høye
temperaturer og andre tøffe forhold, som ytterligere svekker dem.

Tross disse utfordringene er gjenvinning av tre-fibre et viktig skritt for å redusere miljøpåvirkningen av papirindustrien. Ved å bruke gjenvunne fibre kan vi redusere mengden tre som må høstes i områder hvor det er dårlig tilgang til for nye papirprodukter og bevare naturressurser.

Jomfruelige fibre

Nye fibre, også kjent som jomfrufibre, kommer vanligvis inn på markedet gjennom en prosess med høsting, prosessering og distribusjon.

Det første trinnet for å bringe nye fibre til markedet er å høste råmaterialet. Høstingsprosessen innebærer å hogge ned trær.

Når råmaterialet er høstet, blir det transportert til et produksjonsanlegg der det gjennomgår en rekke prosesser for å transformeres til et bruksklart fibermateriale. For eksempel kan tre bli fliset og kokt for å lage papirmasse, som deretter kan raffineres og behandles til papir eller andre produkter. Til slutt blir det ferdig prosesserte fibermaterialet distribuert til Glomma Papp (og andre
produsenter) som bruker det til å lage et bredt spekter av produkter, fra papir og emballasje til klær og tekstiler.

Tilgang til jomfruelige fibre i Norden

De nordiske landene, som har en betydelig skogindustri, er store produsenter av tremasse og papirprodukter. I Norden blir jomfruelige fibre vanligvis hentet fra bærekraftig forvaltede skoger, med fokus på ansvarlige skogbruks-styring som sikrer langvarig helse og produktivitet i skogens økosystemer. Tre-fiberne blir høstet fra skogen, transportert til papirfabrikker og omdannet til tremasse, som deretter brukes til å produsere en rekke papir- og tre baserte produkter.

De nordiske landene har strenge reguleringer og sertifiseringer, som Forest Stewardship Council (FSC) og Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), for å sikre bærekraftigheten til skogbaserte industrier og fremme ansvarlig utvinning av tre- og papirprodukter.

Kontakt

Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan du kan bruke mer resirkulerte materialer i produktene dine, men husk på at det finnes styrke- og kvalitetskrav i tillegg til lovverk og restriksjoner vi må ta hensyn til hvis produktet skal komme i kontakt med mat.