Kvaliteten på emballasje som brukes til pizzaesker må være EK-godkjent.

Kvaliteten på emballasje som brukes til pizzaesker må være EK-godkjent. Det vil si at materialet er godkjent for kontakt med næringsmidler.

Hjemmel i forskriften

EK-sertifikatet tar utgangspunkt i Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler. Denne forskriften baserer seg på EU-direktiver innen det samme området. I hht forskriften skal det foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at emballasjen og materialene som benyttes er egnet i kontakt med matvarene. EKs krav til skriftlig dokumentasjon er utformet i samråd med Mattilsynet.

Dokumentasjon som underlag for sertifikatet

EK krever dokumentasjon knyttet til råvarer, ​fremstillingen av emballasje, migrasjonsgrenser og til sporbarhet:

  • Alle plastråvarene skal være i overensstemmelse med positivlister i EU-direktivene og/eller nasjonale lister. Hvis det i listene er ført opp begrensninger, må det gjennomføres analyser.
  • EKs «dokumentasjonsoversikt» og andre erklæringer er nødvendig for å sikre at informasjon og dokumentasjon som er fremsendt, gjelder den aktuelle emballasje. Dokumentasjon om råvarene må være yngre enn to år.
  • For plast skal EU-direktiv 2002/72/EC inngå som grunnlag.
  • Fra årsskiftet 2004/2005 skal også EU-direktivene 2004/1/EC og 2004/19/EC inngå.
  • For papp/papir kan det tyske BfR-Empfehlung 36 benyttes som grunnlag for EK-sertifikatet.

Helhetserklæring fra nøytralt institutt

Hvis gjennomgang og kontroll fra andre nøytrale institutter finnes, er det ikke nødvendig med ny omfattende dokumentasjonskontroll hos EK-sekretariatet for å oppnå et EK-sertifikat. Slike helhetserklæringer må imidlertid klart vise hva slags dokumentasjon som er kontrollert og funnet tilfredsstillende, og EU-direktiver som Mattilsynet har implememtert må inngå.

Gyldighet

EK-sekretariatet registrerer og stempler sertifikatet når tilfredsstillende dokumentasjon foreligger.

Det er deretter gyldig i to år.