De globale klimaendringene er et felles samfunnsansvar.
Vi vil ta vår del av ansvaret, og jobbe aktivt for å minimere
vårt miljøfotavtrykk i alle ledd i verdikjeden.
Glomma Papp ønsker å bidra til realiseringen av FNs
bærekraftsmål og har valgt å ha hovedfokus på fem
av målene:

De utvalgte målene er rettet mot både klima/miljø,
økonomi og sosiale forhold.
Glomma Papp vil utvikle produkter og løsninger som
baseres på gode bærekraftsprinsipper.
Vi vil utvikle produkter og emballasje med redusert
klimapåvirkning og samarbeide med myndigheter og
organisasjoner for å fremme bærekraftig produksjon
og forbruk.