Samarbeidspartnere,
godkjenninger og sertifiseringer

Glomma Papp var en av initiativtakerne til smartPACK, forløperen til Circular Packaging
Cluster (CPC). CPC driver aktivt samarbeid i en sirkulær verdikjede for emballasje og
emballering i Norge og har medlemmer fra hele verdikjeden.

Formålet med Fiberfokus er å bidra til kunnskapsutveksling og kompetanseheving
om fiberemballasje for derigjennom å fremme faktabasert budskap om dens positive
betydning i en sirkulær økonomi.

Norsk Resy bidrar til at et balansert innsamlings- og gjenvinningssystem
opprettholdes. Ordningen finansieres gjennom et miljøvederlag på all ny
brun papiremballasje som brukes i Norge.

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene
for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Glomma Papp er sertifisert i henhold til ISO 9001. Det er en standard som sikrer
god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

FSC er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en
ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt. Glomma Papp er FSC-godkjent
og har godkjente leverandører.

Glomma Papp har Normpack-godkjente kvaliteter og kan tilby emballasje
som er godkjent for direktekontakt med mat.

Klimapartnere er et viktig partnerskap for grønn næringsutvikling og er en
samarbeidspartner for utarbeidelse og kvalitetsikring av Glomma Papp sitt
klimaregnskap.

iso.org, circularpackagingcluster.no, fiberfokus.no, grontpunkt.no, fsc.org, ri.se, resy.no, klimapartnere.no