Hållbart skogsbruk

Vad är hållbart skogsbruk?
Hållbart skogsbruk syftar till att förvalta skogar på ett sätt som balanserar behoven hos miljön, samhället och ekonomin. Det innebär att använda metoder som upprätthåller skogens hälsa och produktivitet på lång sikt samtidigt som skogens ekosystem förblir intakt och dess biologiska mångfald bevaras.

Hållbara skogsbruksmetoder innefattar vanligtvis noggrann planering, övervakning och anpassningsbar ledning för att uppnå önskade resultat. Dessa metoder kan inkludera selektiv avverkning av träd för att upprätthålla en sund skogsstruktur, begränsa användningen av skadliga kemikalier, främja naturlig förnyelse av träd och skydda djurlivets livsmiljöer.

(Källa: Billerud)

Målet med hållbart skogsbruk är att tillgodose dagens samhälles behov av skogsprodukter samtidigt som man bevarar möjligheten för framtida generationer att möta sina egna behov. Detta kräver ett långsiktigt tillvägagångssätt för skogsförvaltning som tar hänsyn till de ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna av skogsbruk, samt potentiella konsekvenser av klimatförändringar
och andra globala miljöutmaningar.

 

Skogens ursprung

Hållbart skogsbruk säkerställer att olika aspekter av hållbarhet tas i beaktande när skogen används, och att användningen av skogen inte överskrider dess tillväxt. Detta är viktigt för att säkerställa att skogen kan behålla sitt naturliga tillstånd och ge ekonomiskt och miljömässigt hållbara fördelar på lång sikt.

Skogar täcker en stor del av de nordiska ländernas landyta, och ökningen av trävolymen i nordiska skogar är resultatet av restriktiva regler som införts för att skydda skogarna. Dessutom beror detta delvis på skogsförvaltningspraxis som säkerställer att skogen används på ett sätt som inte skadar dess tillväxt och utveckling på lång sikt. Detta hjälper också till att säkerställa att skogen kan ge olika produkter och tjänster till samhället, såsom trä, papper och andra skogsprodukter, samtidigt som den upprätthåller ett viktigt ekosystem.

(Källa: Billerud)

Skogen spelar en viktig roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Träd fungerar som naturliga ”kolbindare” genom att absorbera och binda koldioxid från luften när de växer. Detta gör skogen till en värdefull resurs i kampen mot klimatförändringarna.

När träden är mogna skördas de och används för att skapa produkter och bränslen som kan ersätta fossila resurser och därigenom bidra till att minska beroendet av dessa. Samtidigt planteras nya träd på platsen där de gamla skördades, så att skogen kan fortsätta fungera som en kolreservoar och en hållbar resurs för framtida generationer.

Sammanfattningsvis är skogen en värdefull resurs som spelar en viktig roll för att upprätthålla en hälsosam och hållbar miljö.

Regenerativ skog

Skogen spelar en viktig roll i att minska användningen av fossila bränslen och därmed minska koldioxidutsläppen. Skogen fungerar som en koldioxidlagringsenhet genom att binda koldioxid när den växer. Dessutom kan trä användas som ett alternativ till material med högre klimatpåverkan, såsom betong och stål. Timmer håller dessutom kvar den koldioxid som har lagrats under tillväxtcykeln.

Men skogens bidrag till klimatförändringar stannar inte där, för den ger också råvaror som kan användas till pappersförpackningar som ersätter material med högre utsläpp, som plast och aluminium. Detta kallas substitutions effekten, där förnybara råvaror används i stället för begränsade resurser.

Det är viktigt att notera att råvaran till pappersförpackningar måste komma från skogar som stadigt ökar tillgången, och avverkningen får inte bygga på avskogning och minskande skogsresurser. I de nordiska länderna växer skogen snabbare än vad som avverkas, och när ett träd avverkas, utnyttjas hela trädet från stammen till kronan. Ungefär en tredjedel av trädet blir timmer som ersätter material med högre klimatpåverkan, medan en annan tredjedel blir papper som spelar en viktig roll i substitutions effekten.

Produktionen av både timmer och papper genererar även biprodukter som bark, flis och grenar, som kan användas som bioenergi och ersätta fossila bränslen. Ungefär 40% av trädet blir till bioenergi på detta sätt. Därmed utnyttjas alla delar av ett avverkat träd och bidrar till övergången till ett samhälle utan fossila bränslen. Sammanfattningsvis är skogen en viktig resurs för att minska koldioxidutsläppen och bidra till en hållbar utveckling.

I Norge finns det en tillväxt av skog på cirka 23 miljoner kubikmeter (m³) år 2000 medan den årliga avverkningsmängden av brännved och industrivirke ligger på cirka 9-11 miljoner m³ (källa: snl.no).

 

Återvinning av träfiber

Recirkulering minskar styrkan hos en fiber på grund av flera faktorer.

Även om recirkulering kan vara ett effektivt sätt att minska avfall och bevara resurser, är det viktigt att överväga den potentiella påverkan på styrkan och kvaliteten hos de fibrer som recirkuleras.
Träfibrer kan återvinnas genom en process som kallas mekanisk pulping. Denna process innebär att bryta ner trä till små bitar eller fibrer, sedan ta bort föroreningar som lim och bläck, och till sist göra fibrerna till en massa som kan användas för att skapa nya pappersprodukter.

Utmaningen med att återvinna träfibrer är att fibrerna blir kortare och svagare varje gång de återvinns. Detta begränsar antalet gånger fibrerna kan återvinnas, och till slut blir de för korta för att användas i produktionen av nya pappersprodukter. Processen med återvinning innebär att skära, slipa och bearbeta fibrerna till mindre bitar. Detta orsakar fysisk skada på fibrerna och försvagar dem.

För att hantera denna utmaning använder vissa pappersfabriker en kombination av nya och återvunna träfiber för att tillverka sina produkter. Detta hjälper till att behålla styrkan och kvaliteten på papperet samtidigt som man minskar miljöpåverkan av produktionsprocessen. Men de återvunna fibrerna har inte samma styrka som de nya fibrerna, vilket kan påverka den totala styrkan hos den
slutliga produkten.

En annan utmaning med återvinning av träfiber är närvaron av föroreningar som plast, metaller och andra material som kan störa återvinningsprocessen. För att säkerställa renheten hos de återvunna fibrerna är det viktigt att sortera och rena materialen ordentligt innan de behandlas för återvinning. Under återvinningsprocessen exponeras fibrerna för kemikalier, höga temperaturer och andra tuffa förhållanden, vilket ytterligare försvagar dem.

Trots dessa utmaningar är återvinning av träfiber ett viktigt steg för att minska miljöpåverkan från pappersindustrin. Genom att använda återvunna fibrer kan vi minska mängden träd som behöver skördas i områden där det är dålig tillgång till för nya pappersprodukter och bevara naturresurser.

 

Jungfruliga fibrer

Nya fibrer, även kända som jungfruliga fibrer, kommer vanligtvis in på marknaden genom en process med avverkning, bearbetning och distribution.

Det första steget för att få in nya fibrer på marknaden är att avverka råmaterialet. Avverkningsprocessen innebär att man hugger ner träd.

När råmaterialet har avverkats transporteras det till en produktionsanläggning där det genomgår en rad processer för att omvandlas till ett användbart fibermaterial. Till exempel kan trä flisas och kokas för att skapa pappersmassa, som sedan kan raffineras och behandlas till papper eller andra produkter. Till slut distribueras det färdigbehandlade fibermaterialet till Glomma Papp (och andra producenter) som använder det för att skapa en rad produkter, från papper och förpackningar till kläder och textilier.

 

Åtkomst till jungfrulige fibrer i Norden

De nordiska länderna, som har en betydande skogsindustri, är stora producenter av trämassa och pappersprodukter. I Norden hämtas jungfrulige fibrer vanligtvis från hållbart skötta skogar, med fokus på ansvarsfull skogsförvaltning som säkerställer långvarig hälsa och produktivitet i skogens ekosystem. Träfiber skördas från skogen, transporteras till pappersfabriker och omvandlas till trämassa, som sedan används för att producera en rad pappers- och träbaserade produkter.

De nordiska länderna har strikta regleringar och certifieringar, som Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), för att säkerställa hållbarheten i skogsbaserade industrier och främja ansvarsfull utvinning av trä- och pappersprodukter.

Länk: FSC certifikat

 

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan använda mer återvunna material i dina produkter, men kom ihåg att det finns styrk- och kvalitetskrav i tillägg till lagar och regleringar vi måste ta hänsyn till om produkten kommer i kontakt med mat.